//

Di sản trước “cơn lốc” đầu tư du lịch

Di sản trước “cơn lốc” đầu tư du lịch

 08:04 07/03/2011

Dự án Lồng ghép văn hóa và du lịch nhằm phát triển bền vững được triển khai trong vòng một năm qua đã mở đường cho việc khai thác tối đa lợi thế phát triển du lịch nhưng vẫn bảo tồn được di sản trước “cơn lốc” đầu tư.